Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2014-12-29 11:23:19  Ryszard Przeperski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Skargi i wnioski można składać w Sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30</p> <p> &nbsp;</p> <p> Komendant Powiatowy PSP w Kościerzynie lub upowarzniony przez Niego Zastępca przyjmuje ineresant&oacute;w w sprawach skarg, wniosk&oacute;w, zarzaleń i odwołań - raz w tygodniu w poniedziałki w godzinach 14.00 - 15.30.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Skargi i wnioski można składać w Sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30</p> <p> &nbsp;</p> <p> Komendant Powiatowy PSP w Kościerzynie lub upowarzniony przez Niego Zastępca przyjmuje ineresant&oacute;w w sprawach skarg, wniosk&oacute;w, zażaleń i odwołań - raz w tygodniu w poniedziałki w godzinach 14.00 - 15.30.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Skargi i wnioski można składać w Sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

 

Komendant Powiatowy PSP w Kościerzynie lub upowarzniony przez Niego Zastępca przyjmuje ineresantów w sprawach skarg, wniosków, zarzaleń i odwołań - raz w tygodniu w poniedziałki w godzinach 14.00 - 15.30.

 

 

Skargi i wnioski można składać w Sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

 

Komendant Powiatowy PSP w Kościerzynie lub upowarzniony przez Niego Zastępca przyjmuje ineresantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań - raz w tygodniu w poniedziałki w godzinach 14.00 - 15.30.

 

 

2014-12-30 18:07:20  Ryszard Przeperski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Skargi i wnioski można składać w Sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30</p> <p> &nbsp;</p> <p> Komendant Powiatowy PSP w Kościerzynie lub upowarzniony przez Niego Zastępca przyjmuje ineresant&oacute;w w sprawach skarg, wniosk&oacute;w, zażaleń i odwołań - raz w tygodniu w poniedziałki w godzinach 14.00 - 15.30.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Skargi i wnioski można składać w Sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30</p> <p> &nbsp;</p> <p> Komendant Powiatowy PSP w Kościerzynie lub upowarzniony przez Niego Zastępca przyjmuje ineresant&oacute;w w sprawach skarg, wniosk&oacute;w, zażaleń i odwołań - raz w tygodniu w poniedziałki w godzinach 14.00 - 15.30.</p> <p> &nbsp;</p> <div> <hr /> </div> <div align="justify"> Skargi i wnioski można składać osobiście jak r&oacute;wnież listownie przesyłając na adres:</div> <div> &nbsp;</div> <div align="center"> <strong>Komenda Powiatowa</strong></div> <div align="center"> <strong>Państwowej Straży Pożarnej</strong></div> <div align="center"> <strong>w Kościerzynie</strong></div> <div align="center"> <strong>ul. Traugutta 6</strong></div> <div align="center"> <strong>83-400 Kościeryna</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> lub też wysyłając drogą elektroniczną na adres: <a href="mailto:sekretariat@straz.gda.pl"><strong>sekretariat.koscierzyna@straz.gda.pl</strong></a></div> <div> <hr /> </div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong><u>Tryb rozpatrywania</u></strong></div> <div> &nbsp;</div> <ul style="MARGIN-TOP: 0cm" type="disc"> <li style="TEXT-ALIGN: justify"> <div align="justify"> Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071&nbsp;z p&oacute;źn. zmianami). Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).</div> </li> <li style="TEXT-ALIGN: justify"> <div align="justify"> Przedmiotem skargi może być w szczeg&oacute;lności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracownik&oacute;w, naruszenie praworządności lub interes&oacute;w skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.</div> </li> <li style="TEXT-ALIGN: justify"> <div align="justify"> Przedmiotem wniosku mogą być w szczeg&oacute;lności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.<br /> Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.</div> </li> <li style="TEXT-ALIGN: justify"> <div align="justify"> Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku.</div> </li> </ul> <br /> <div style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt"> &nbsp;</div> <div style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt"> &nbsp;</div> <div align="left"> <strong><u>UWAGA:</u></strong> Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu</div> <div align="left"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wnoszącego&nbsp;pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 kpa).</div> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Skargi i wnioski można składać w Sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

 

Komendant Powiatowy PSP w Kościerzynie lub upowarzniony przez Niego Zastępca przyjmuje ineresantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań - raz w tygodniu w poniedziałki w godzinach 14.00 - 15.30.

 

 

Skargi i wnioski można składać w Sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

 

Komendant Powiatowy PSP w Kościerzynie lub upowarzniony przez Niego Zastępca przyjmuje ineresantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań - raz w tygodniu w poniedziałki w godzinach 14.00 - 15.30.

 


Skargi i wnioski można składać osobiście jak również listownie przesyłając na adres:
 
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Kościerzynie
ul. Traugutta 6
83-400 Kościeryna
 
lub też wysyłając drogą elektroniczną na adres: sekretariat.koscierzyna@straz.gda.pl

 
 
 
Tryb rozpatrywania
 
 • Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
 • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 • Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku.

 
 
UWAGA: Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu
                 wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 kpa).

 

 

2014-12-29 11:22:26  Ryszard Przeperski

Utworzono artykuł 9256 o nazwie 'Skargi i wnioski'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste9256
user_idpuste264191
resource_idpuste264
namepusteSkargi i wnioski
category_idpuste2820
language_idpuste1
shortpusteSkargi i wnioski
fullpuste

Skargi i wnioski można składać w Sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

 

Komendant Powiatowy PSP w Kościerzynie lub upowarzniony przez Niego Zastępca przyjmuje ineresantów w sprawach skarg, wniosków, zarzaleń i odwołań - raz w tygodniu w poniedziałki w godzinach 14.00 - 15.30.

 

 

publishfrompuste2014-12-29 00:00:00
_activepuste1
slugpusteskargi-i-wnioski
2019-01-21 11:38:45  Adelajda Kosater-Raca

Pole full zmieniło wartość z '<p> Skargi i wnioski można składać w Sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30</p> <p> &nbsp;</p> <p> Komendant Powiatowy PSP w Kościerzynie lub upowarzniony przez Niego Zastępca przyjmuje ineresant&oacute;w w sprawach skarg, wniosk&oacute;w, zażaleń i odwołań - raz w tygodniu w poniedziałki w godzinach 14.00 - 15.30.</p> <p> &nbsp;</p> <div> <hr /> </div> <div align="justify"> Skargi i wnioski można składać osobiście jak r&oacute;wnież listownie przesyłając na adres:</div> <div> &nbsp;</div> <div align="center"> <strong>Komenda Powiatowa</strong></div> <div align="center"> <strong>Państwowej Straży Pożarnej</strong></div> <div align="center"> <strong>w Kościerzynie</strong></div> <div align="center"> <strong>ul. Traugutta 6</strong></div> <div align="center"> <strong>83-400 Kościeryna</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> lub też wysyłając drogą elektroniczną na adres: <a href="mailto:sekretariat@straz.gda.pl"><strong>sekretariat.koscierzyna@straz.gda.pl</strong></a></div> <div> <hr /> </div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong><u>Tryb rozpatrywania</u></strong></div> <div> &nbsp;</div> <ul style="MARGIN-TOP: 0cm" type="disc"> <li style="TEXT-ALIGN: justify"> <div align="justify"> Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071&nbsp;z p&oacute;źn. zmianami). Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).</div> </li> <li style="TEXT-ALIGN: justify"> <div align="justify"> Przedmiotem skargi może być w szczeg&oacute;lności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracownik&oacute;w, naruszenie praworządności lub interes&oacute;w skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.</div> </li> <li style="TEXT-ALIGN: justify"> <div align="justify"> Przedmiotem wniosku mogą być w szczeg&oacute;lności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.<br /> Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.</div> </li> <li style="TEXT-ALIGN: justify"> <div align="justify"> Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku.</div> </li> </ul> <br /> <div style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt"> &nbsp;</div> <div style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt"> &nbsp;</div> <div align="left"> <strong><u>UWAGA:</u></strong> Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu</div> <div align="left"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wnoszącego&nbsp;pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 kpa).</div> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Skargi i wnioski można składać w Sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30</p> <p> &nbsp;</p> <p> Komendant Powiatowy PSP w Kościerzynie lub upoważniony przez Niego Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kościerzynie przyjmuje ineresant&oacute;w w sprawach skarg, wniosk&oacute;w, zażaleń i odwołań - raz w tygodniu w poniedziałki w godzinach 15.00 - 16.00.</p> <p> &nbsp;</p> <div> <hr /> </div> <div align="justify"> Skargi i wnioski można składać osobiście jak r&oacute;wnież listownie przesyłając na adres:</div> <div> &nbsp;</div> <div align="center"> <strong>Komenda Powiatowa</strong></div> <div align="center"> <strong>Państwowej Straży Pożarnej</strong></div> <div align="center"> <strong>w Kościerzynie</strong></div> <div align="center"> <strong>ul. Traugutta 6</strong></div> <div align="center"> <strong>83-400 Kościerzyna</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> lub też wysyłając drogą elektroniczną na adres: <a href="mailto:sekretariat@straz.gda.pl"><strong>sekretariat.koscierzyna@straz.gda.pl</strong></a></div> <div> <hr /> </div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong><u>Tryb rozpatrywania</u></strong></div> <div> &nbsp;</div> <ul style="MARGIN-TOP: 0cm" type="disc"> <li style="TEXT-ALIGN: justify"> <div align="justify"> Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. - Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.). Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).</div> </li> <li style="TEXT-ALIGN: justify"> <div align="justify"> Przedmiotem skargi może być w szczeg&oacute;lności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracownik&oacute;w, naruszenie praworządności lub interes&oacute;w skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.</div> </li> <li style="TEXT-ALIGN: justify"> <div align="justify"> Przedmiotem wniosku mogą być w szczeg&oacute;lności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.<br /> Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.</div> </li> <li style="TEXT-ALIGN: justify"> <div align="justify"> Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku.</div> </li> </ul> <br /> <div style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt"> &nbsp;</div> <div style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt"> &nbsp;</div> <div align="left"> <strong><u>UWAGA:</u></strong> Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu</div> <div align="left"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wnoszącego&nbsp;pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 kpa).</div> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Skargi i wnioski można składać w Sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

 

Komendant Powiatowy PSP w Kościerzynie lub upowarzniony przez Niego Zastępca przyjmuje ineresantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań - raz w tygodniu w poniedziałki w godzinach 14.00 - 15.30.

 


Skargi i wnioski można składać osobiście jak również listownie przesyłając na adres:
 
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Kościerzynie
ul. Traugutta 6
83-400 Kościeryna
 
lub też wysyłając drogą elektroniczną na adres: sekretariat.koscierzyna@straz.gda.pl

 
 
 
Tryb rozpatrywania
 
 • Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
 • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 • Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku.

 
 
UWAGA: Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu
                 wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 kpa).

 

 

Skargi i wnioski można składać w Sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

 

Komendant Powiatowy PSP w Kościerzynie lub upoważniony przez Niego Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kościerzynie przyjmuje ineresantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań - raz w tygodniu w poniedziałki w godzinach 15.00 - 16.00.

 


Skargi i wnioski można składać osobiście jak również listownie przesyłając na adres:
 
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Kościerzynie
ul. Traugutta 6
83-400 Kościerzyna
 
lub też wysyłając drogą elektroniczną na adres: sekretariat.koscierzyna@straz.gda.pl

 
 
 
Tryb rozpatrywania
 
 • Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. - Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
 • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 • Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku.

 
 
UWAGA: Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu
                 wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 kpa).

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się