Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-05-25 13:43:22  TOMASZ KLINKOSZ

Utworzono artykuł 136643 o nazwie 'RODO'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste136643
user_idpuste527867
resource_idpuste264
namepusteRODO
category_idpuste28343
language_idpuste1
shortpusteRODO
fullpuste

Klauzula informacyjna (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie (83-400 Kościerzyna, ul. Traugutta 6, tel. 58 686 33 68, fax. 58 686 41 97 16, e-mail: sekretariat.koscierzyna@straz.gda.pl).
 2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80-251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33, mail: iod@straz.gda.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust
  1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa,. ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
  lub organizacji międzynarodowej.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

publishfrompuste2018-05-25 00:00:00
_activepuste1
slugpusterodo
2019-10-01 14:30:44  TOMASZ KLINKOSZ

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Klauzula informacyjna (RODO)</strong></p> <p> <strong>KLAUZULA INFORMACYJNA</strong></p> <p> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 og&oacute;lnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:</p> <ol> <li> Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie (83-400 Kościerzyna, ul. Traugutta 6, tel. 58&nbsp;686 33 68, fax. 58 686 41 97 16, e-mail: <u><a href="mailto:sekretariat.koscierzyna@straz.gda.pl">sekretariat.koscierzyna@straz.gda.pl</a></u>).</li> <li> W Komendzie Wojew&oacute;dzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80-251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58&nbsp;347 78 00, fax. 58&nbsp;347 78 33, mail: iod@straz.gda.pl).</li> <li> Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust<br /> 1 lit c, d i e RODO &ndash; w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.</li> <li> Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, os&oacute;b poszkodowanych, właścicieli lub zarządc&oacute;w obiekt&oacute;w, wobec kt&oacute;rych prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.</li> <li> Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepis&oacute;w odrębnych ustaw.</li> <li> Dane podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.</li> <li> Przysługuje Pani/Panu prawo do: <ol> <li> żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,</li> <li> wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt&oacute;rym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa,. ul. Stawki 2, tel. 22&nbsp;531 03 00, fax. 22&nbsp;531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.</li> </ol> </li> <li> Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego<br /> lub organizacji międzynarodowej.</li> <li> Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o kt&oacute;rym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.</li> </ol> <p> &nbsp;</p> ' na '<p align="center"> <strong><em>INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH</em></strong></p> <p> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 <strong>Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku<br /> z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) </strong>informuję:</p> <p> &nbsp;</p> <p> Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie, z kt&oacute;rym można skontaktować się za pośrednictwem:</p> <p> &nbsp;</p> <p> korespondencji tradycyjnej:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83-400 Kościerzyna, ul. Romualda Traugutta 6,</p> <p> korespondencji e &ndash; mail: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sekretariat.koscierzyna@straz.gda.pl</p> <p> telefonicznie / fax: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33</p> <p> &nbsp;</p> <p> W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 &ndash; 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33,<br /> e &ndash; mail: <a href="mailto:iod@straz.gda.pl">iod@straz.gda.pl</a>).</p> <p> &nbsp;</p> <p> W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro os&oacute;b fizycznych, w tym pracownik&oacute;w i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:</p> <p style="margin-left:35.7pt;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;</p> <p style="margin-left:35.7pt;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KW PSP w Gdańsku;</p> <p style="margin-left:35.7pt;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dot. korespondencji, kontrahent&oacute;w;</p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. rzeczoznawc&oacute;w, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. </em>sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku <em>wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. os&oacute;b składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. nabor&oacute;w do służby i pracy;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. zakresu ochrony danych osobowych dla os&oacute;b uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>10.&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. postępowań o udzielenie zam&oacute;wienia publicznego;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>11.&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. odbior&oacute;w rob&oacute;t i usług;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>12.&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. konkurs&oacute;w i innych imprez okolicznościowych;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>13.&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. zawod&oacute;w sportowych;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>14.&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. gospodarki transportowej;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>15.&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. prowadzenia postepowań administracyjnych</em></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Klauzula informacyjna (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie (83-400 Kościerzyna, ul. Traugutta 6, tel. 58 686 33 68, fax. 58 686 41 97 16, e-mail: sekretariat.koscierzyna@straz.gda.pl).
 2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80-251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33, mail: iod@straz.gda.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust
  1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa,. ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
  lub organizacji międzynarodowej.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
informuję:

 

Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie, z którym można skontaktować się za pośrednictwem:

 

korespondencji tradycyjnej:        83-400 Kościerzyna, ul. Romualda Traugutta 6,

korespondencji e – mail:               sekretariat.koscierzyna@straz.gda.pl

telefonicznie / fax:                           tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33

 

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 – 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33,
e – mail: iod@straz.gda.pl).

 

W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro osób fizycznych, w tym pracowników i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:

1.       dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;

2.       dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KW PSP w Gdańsku;

3.       dot. korespondencji, kontrahentów;

4.       dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;

5.       dot. rzeczoznawców, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;

6.       dot. sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;

7.       dot. osób składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;

8.       dot. naborów do służby i pracy;

9.       dot. zakresu ochrony danych osobowych dla osób uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;

10.   dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

11.   dot. odbiorów robót i usług;

12.   dot. konkursów i innych imprez okolicznościowych;

13.   dot. zawodów sportowych;

14.   dot. gospodarki transportowej;

15.   dot. prowadzenia postepowań administracyjnych

2019-10-01 14:32:31  TOMASZ KLINKOSZ
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-01-21 09:30:33  TOMASZ KLINKOSZ

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <strong><em>INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH</em></strong></p> <p> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 <strong>Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku<br /> z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) </strong>informuję:</p> <p> &nbsp;</p> <p> Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie, z kt&oacute;rym można skontaktować się za pośrednictwem:</p> <p> &nbsp;</p> <p> korespondencji tradycyjnej:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83-400 Kościerzyna, ul. Romualda Traugutta 6,</p> <p> korespondencji e &ndash; mail: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sekretariat.koscierzyna@straz.gda.pl</p> <p> telefonicznie / fax: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33</p> <p> &nbsp;</p> <p> W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 &ndash; 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33,<br /> e &ndash; mail: <a href="mailto:iod@straz.gda.pl">iod@straz.gda.pl</a>).</p> <p> &nbsp;</p> <p> W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro os&oacute;b fizycznych, w tym pracownik&oacute;w i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:</p> <p style="margin-left:35.7pt;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;</p> <p style="margin-left:35.7pt;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KW PSP w Gdańsku;</p> <p style="margin-left:35.7pt;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dot. korespondencji, kontrahent&oacute;w;</p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. rzeczoznawc&oacute;w, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. </em>sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku <em>wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. os&oacute;b składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. nabor&oacute;w do służby i pracy;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. zakresu ochrony danych osobowych dla os&oacute;b uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>10.&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. postępowań o udzielenie zam&oacute;wienia publicznego;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>11.&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. odbior&oacute;w rob&oacute;t i usług;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>12.&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. konkurs&oacute;w i innych imprez okolicznościowych;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>13.&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. zawod&oacute;w sportowych;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>14.&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. gospodarki transportowej;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>15.&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. prowadzenia postepowań administracyjnych</em></p> ' na '<p align="center"> <strong><em>INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH</em></strong></p> <p> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 <strong>Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku<br /> z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) </strong>informuję:</p> <p> &nbsp;</p> <p> Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie, z kt&oacute;rym można skontaktować się za pośrednictwem:</p> <p> &nbsp;</p> <p> korespondencji tradycyjnej:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83-400 Kościerzyna, ul. Romualda Traugutta 6,</p> <p> korespondencji e &ndash; mail: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sekretariat.koscierzyna@straz.gda.pl</p> <p> telefonicznie / fax: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33</p> <p> &nbsp;</p> <p> W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 &ndash; 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33,<br /> e &ndash; mail: <a href="mailto:iod@straz.gda.pl">iod@straz.gda.pl</a>).</p> <p> &nbsp;</p> <p> W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro os&oacute;b fizycznych, w tym pracownik&oacute;w i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:</p> <p style="margin-left:35.7pt;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;</p> <p style="margin-left:35.7pt;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KW PSP w Gdańsku;</p> <p style="margin-left:35.7pt;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dot. korespondencji, kontrahent&oacute;w;</p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. rzeczoznawc&oacute;w, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. </em>sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku <em>wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. os&oacute;b składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. nabor&oacute;w do służby i pracy;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. zakresu ochrony danych osobowych dla os&oacute;b uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>10.&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. postępowań o udzielenie zam&oacute;wienia publicznego;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>11.&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. odbior&oacute;w rob&oacute;t i usług;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>12.&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. konkurs&oacute;w i innych imprez okolicznościowych;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>13.&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. zawod&oacute;w sportowych;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>14.&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. gospodarki transportowej;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>15.&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. prowadzenia postepowań administracyjnych;</em></p> <p> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16. </em>Wsp&oacute;ładministrowanie danymi osobowymi przetwarzanymi w SWD PSP:<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; -&nbsp;<a href="http://www.straz.gda.pl/images/rodo_wspoladmini/Obowiazek_infromacyjny_KW.pdf" target="_blank">klauzula informacyjna</a><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; -<a href="http://www.straz.gda.pl/images/rodo_wspoladmini/Zakres_odpowiedzialnosci_oraz_podzial_zadan_wspoladministratorow.pdf" target="_blank">&nbsp;zakres odpowiedzialności oraz podział zadań</a><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; -&nbsp;<a href="http://www.straz.gda.pl/images/rodo_wspoladmini/Odpowiedzialnosc_i_zadania_innych_niz_PSP_jednostek_ochrony_ppoz.pdf" target="_blank">odpowiedzialność i zadania jednostek innych niż PSP</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
informuję:

 

Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie, z którym można skontaktować się za pośrednictwem:

 

korespondencji tradycyjnej:        83-400 Kościerzyna, ul. Romualda Traugutta 6,

korespondencji e – mail:               sekretariat.koscierzyna@straz.gda.pl

telefonicznie / fax:                           tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33

 

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 – 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33,
e – mail: iod@straz.gda.pl).

 

W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro osób fizycznych, w tym pracowników i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:

1.       dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;

2.       dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KW PSP w Gdańsku;

3.       dot. korespondencji, kontrahentów;

4.       dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;

5.       dot. rzeczoznawców, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;

6.       dot. sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;

7.       dot. osób składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;

8.       dot. naborów do służby i pracy;

9.       dot. zakresu ochrony danych osobowych dla osób uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;

10.   dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

11.   dot. odbiorów robót i usług;

12.   dot. konkursów i innych imprez okolicznościowych;

13.   dot. zawodów sportowych;

14.   dot. gospodarki transportowej;

15.   dot. prowadzenia postepowań administracyjnych

INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
informuję:

 

Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie, z którym można skontaktować się za pośrednictwem:

 

korespondencji tradycyjnej:        83-400 Kościerzyna, ul. Romualda Traugutta 6,

korespondencji e – mail:               sekretariat.koscierzyna@straz.gda.pl

telefonicznie / fax:                           tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33

 

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 – 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33,
e – mail: iod@straz.gda.pl).

 

W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro osób fizycznych, w tym pracowników i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:

1.       dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;

2.       dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KW PSP w Gdańsku;

3.       dot. korespondencji, kontrahentów;

4.       dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;

5.       dot. rzeczoznawców, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;

6.       dot. sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;

7.       dot. osób składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;

8.       dot. naborów do służby i pracy;

9.       dot. zakresu ochrony danych osobowych dla osób uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;

10.   dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

11.   dot. odbiorów robót i usług;

12.   dot. konkursów i innych imprez okolicznościowych;

13.   dot. zawodów sportowych;

14.   dot. gospodarki transportowej;

15.   dot. prowadzenia postepowań administracyjnych;

                16. Współadministrowanie danymi osobowymi przetwarzanymi w SWD PSP:
                          - klauzula informacyjna
                          - zakres odpowiedzialności oraz podział zadań
                          - odpowiedzialność i zadania jednostek innych niż PSP

2020-01-21 09:33:05  TOMASZ KLINKOSZ

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <strong><em>INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH</em></strong></p> <p> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 <strong>Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku<br /> z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) </strong>informuję:</p> <p> &nbsp;</p> <p> Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie, z kt&oacute;rym można skontaktować się za pośrednictwem:</p> <p> &nbsp;</p> <p> korespondencji tradycyjnej:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83-400 Kościerzyna, ul. Romualda Traugutta 6,</p> <p> korespondencji e &ndash; mail: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sekretariat.koscierzyna@straz.gda.pl</p> <p> telefonicznie / fax: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33</p> <p> &nbsp;</p> <p> W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 &ndash; 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33,<br /> e &ndash; mail: <a href="mailto:iod@straz.gda.pl">iod@straz.gda.pl</a>).</p> <p> &nbsp;</p> <p> W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro os&oacute;b fizycznych, w tym pracownik&oacute;w i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:</p> <p style="margin-left:35.7pt;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;</p> <p style="margin-left:35.7pt;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KW PSP w Gdańsku;</p> <p style="margin-left:35.7pt;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dot. korespondencji, kontrahent&oacute;w;</p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. rzeczoznawc&oacute;w, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. </em>sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku <em>wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. os&oacute;b składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. nabor&oacute;w do służby i pracy;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. zakresu ochrony danych osobowych dla os&oacute;b uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>10.&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. postępowań o udzielenie zam&oacute;wienia publicznego;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>11.&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. odbior&oacute;w rob&oacute;t i usług;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>12.&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. konkurs&oacute;w i innych imprez okolicznościowych;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>13.&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. zawod&oacute;w sportowych;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>14.&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. gospodarki transportowej;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>15.&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. prowadzenia postepowań administracyjnych;</em></p> <p> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16. </em>Wsp&oacute;ładministrowanie danymi osobowymi przetwarzanymi w SWD PSP:<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; -&nbsp;<a href="http://www.straz.gda.pl/images/rodo_wspoladmini/Obowiazek_infromacyjny_KW.pdf" target="_blank">klauzula informacyjna</a><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; -<a href="http://www.straz.gda.pl/images/rodo_wspoladmini/Zakres_odpowiedzialnosci_oraz_podzial_zadan_wspoladministratorow.pdf" target="_blank">&nbsp;zakres odpowiedzialności oraz podział zadań</a><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; -&nbsp;<a href="http://www.straz.gda.pl/images/rodo_wspoladmini/Odpowiedzialnosc_i_zadania_innych_niz_PSP_jednostek_ochrony_ppoz.pdf" target="_blank">odpowiedzialność i zadania jednostek innych niż PSP</a></p> ' na '<p align="center"> <strong><em>INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH</em></strong></p> <p> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 <strong>Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku<br /> z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) </strong>informuję:</p> <p> &nbsp;</p> <p> Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie, z kt&oacute;rym można skontaktować się za pośrednictwem:</p> <p> &nbsp;</p> <p> korespondencji tradycyjnej:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83-400 Kościerzyna, ul. Romualda Traugutta 6,</p> <p> korespondencji e &ndash; mail: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sekretariat.koscierzyna@straz.gda.pl</p> <p> telefonicznie / fax: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33</p> <p> &nbsp;</p> <p> W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 &ndash; 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33,<br /> e &ndash; mail: <a href="mailto:iod@straz.gda.pl">iod@straz.gda.pl</a>).</p> <p> &nbsp;</p> <p> W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro os&oacute;b fizycznych, w tym pracownik&oacute;w i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:</p> <p style="margin-left:35.7pt;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;</p> <p style="margin-left:35.7pt;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KW PSP w Gdańsku;</p> <p style="margin-left:35.7pt;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dot. korespondencji, kontrahent&oacute;w;</p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. rzeczoznawc&oacute;w, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. </em>sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku <em>wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. os&oacute;b składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. nabor&oacute;w do służby i pracy;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. zakresu ochrony danych osobowych dla os&oacute;b uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>10.&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. postępowań o udzielenie zam&oacute;wienia publicznego;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>11.&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. odbior&oacute;w rob&oacute;t i usług;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>12.&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. konkurs&oacute;w i innych imprez okolicznościowych;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>13.&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. zawod&oacute;w sportowych;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>14.&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. gospodarki transportowej;</em></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> <em>15.&nbsp;&nbsp; </em><em>dot. prowadzenia postepowań administracyjnych;</em></p> <p> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16. </em>Wsp&oacute;ładministrowanie danymi osobowymi przetwarzanymi w SWD PSP:<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; -&nbsp;klauzula informacyjna SWD<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; -&nbsp;zakres odpowiedzialności oraz podział zadań<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; -&nbsp;odpowiedzialność i zadania jednostek innych niż PSP</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
informuję:

 

Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie, z którym można skontaktować się za pośrednictwem:

 

korespondencji tradycyjnej:        83-400 Kościerzyna, ul. Romualda Traugutta 6,

korespondencji e – mail:               sekretariat.koscierzyna@straz.gda.pl

telefonicznie / fax:                           tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33

 

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 – 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33,
e – mail: iod@straz.gda.pl).

 

W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro osób fizycznych, w tym pracowników i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:

1.       dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;

2.       dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KW PSP w Gdańsku;

3.       dot. korespondencji, kontrahentów;

4.       dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;

5.       dot. rzeczoznawców, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;

6.       dot. sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;

7.       dot. osób składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;

8.       dot. naborów do służby i pracy;

9.       dot. zakresu ochrony danych osobowych dla osób uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;

10.   dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

11.   dot. odbiorów robót i usług;

12.   dot. konkursów i innych imprez okolicznościowych;

13.   dot. zawodów sportowych;

14.   dot. gospodarki transportowej;

15.   dot. prowadzenia postepowań administracyjnych;

                16. Współadministrowanie danymi osobowymi przetwarzanymi w SWD PSP:
                          - klauzula informacyjna
                          - zakres odpowiedzialności oraz podział zadań
                          - odpowiedzialność i zadania jednostek innych niż PSP

INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
informuję:

 

Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie, z którym można skontaktować się za pośrednictwem:

 

korespondencji tradycyjnej:        83-400 Kościerzyna, ul. Romualda Traugutta 6,

korespondencji e – mail:               sekretariat.koscierzyna@straz.gda.pl

telefonicznie / fax:                           tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33

 

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 – 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33,
e – mail: iod@straz.gda.pl).

 

W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro osób fizycznych, w tym pracowników i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:

1.       dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;

2.       dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KW PSP w Gdańsku;

3.       dot. korespondencji, kontrahentów;

4.       dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;

5.       dot. rzeczoznawców, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;

6.       dot. sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;

7.       dot. osób składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;

8.       dot. naborów do służby i pracy;

9.       dot. zakresu ochrony danych osobowych dla osób uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;

10.   dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

11.   dot. odbiorów robót i usług;

12.   dot. konkursów i innych imprez okolicznościowych;

13.   dot. zawodów sportowych;

14.   dot. gospodarki transportowej;

15.   dot. prowadzenia postepowań administracyjnych;

                16. Współadministrowanie danymi osobowymi przetwarzanymi w SWD PSP:
                          - klauzula informacyjna SWD
                          - zakres odpowiedzialności oraz podział zadań
                          - odpowiedzialność i zadania jednostek innych niż PSP

2020-01-21 09:33:05  TOMASZ KLINKOSZ

Załączono plik 635261

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2718381
user_idpuste527867
fobject_idpuste635261
resource_idpuste264
modelpusteArticle
foreign_idpuste136643
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-21 09:33:05  TOMASZ KLINKOSZ

Załączono plik 635262

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2718382
user_idpuste527867
fobject_idpuste635262
resource_idpuste264
modelpusteArticle
foreign_idpuste136643
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-21 09:33:05  TOMASZ KLINKOSZ

Załączono plik 635263

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2718383
user_idpuste527867
fobject_idpuste635263
resource_idpuste264
modelpusteArticle
foreign_idpuste136643
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-21 09:33:06  TOMASZ KLINKOSZ

Załączono plik 635264

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2718384
user_idpuste527867
fobject_idpuste635264
resource_idpuste264
modelpusteArticle
foreign_idpuste136643
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-21 09:33:06  TOMASZ KLINKOSZ

Załączono plik 635265

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2718385
user_idpuste527867
fobject_idpuste635265
resource_idpuste264
modelpusteArticle
foreign_idpuste136643
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-21 09:33:06  TOMASZ KLINKOSZ

Załączono plik 635266

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2718387
user_idpuste527867
fobject_idpuste635266
resource_idpuste264
modelpusteArticle
foreign_idpuste136643
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-21 09:33:06  TOMASZ KLINKOSZ

Załączono plik 635267

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2718389
user_idpuste527867
fobject_idpuste635267
resource_idpuste264
modelpusteArticle
foreign_idpuste136643
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-21 09:33:06  TOMASZ KLINKOSZ

Załączono plik 635268

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2718392
user_idpuste527867
fobject_idpuste635268
resource_idpuste264
modelpusteArticle
foreign_idpuste136643
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-21 09:33:06  TOMASZ KLINKOSZ

Załączono plik 635269

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2718394
user_idpuste527867
fobject_idpuste635269
resource_idpuste264
modelpusteArticle
foreign_idpuste136643
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-21 09:33:06  TOMASZ KLINKOSZ

Załączono plik 635270

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2718395
user_idpuste527867
fobject_idpuste635270
resource_idpuste264
modelpusteArticle
foreign_idpuste136643
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-21 09:33:06  TOMASZ KLINKOSZ

Załączono plik 635271

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2718396
user_idpuste527867
fobject_idpuste635271
resource_idpuste264
modelpusteArticle
foreign_idpuste136643
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-21 09:33:06  TOMASZ KLINKOSZ

Załączono plik 635272

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2718397
user_idpuste527867
fobject_idpuste635272
resource_idpuste264
modelpusteArticle
foreign_idpuste136643
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-21 09:33:06  TOMASZ KLINKOSZ

Załączono plik 635273

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2718398
user_idpuste527867
fobject_idpuste635273
resource_idpuste264
modelpusteArticle
foreign_idpuste136643
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-21 09:33:06  TOMASZ KLINKOSZ

Załączono plik 635274

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2718399
user_idpuste527867
fobject_idpuste635274
resource_idpuste264
modelpusteArticle
foreign_idpuste136643
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-21 09:33:06  TOMASZ KLINKOSZ

Załączono plik 635275

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2718400
user_idpuste527867
fobject_idpuste635275
resource_idpuste264
modelpusteArticle
foreign_idpuste136643
_attachmentpuste1
_activepuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się