Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-04-06 09:28:36  TOMASZ KLINKOSZ

Utworzono artykuł 126929 o nazwie 'Nabor KSC'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste126929
user_idpuste527867
resource_idpuste264
namepusteNabor KSC
category_idpuste26964
language_idpuste1
shortpusteNabor KSC
fullpuste

Nabór na stanowisko Inspektora w Sekcji ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych

publishfrompuste2018-04-06 00:00:00
_activepuste1
slugpustenabor-ksc
2018-04-26 23:19:30  TOMASZ KLINKOSZ
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-06-15 21:14:01  TOMASZ KLINKOSZ

Zmieniono nazwę z 'Nabor KSC' na 'Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.'

Pole short zmieniło wartość z 'Nabor KSC' na 'Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Nab&oacute;r na stanowisko Inspektora w Sekcji ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych</p> ' na '<p style="margin-left:7.1pt;"> <strong>Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej</strong><strong>.</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameNabor KSCOgłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.
shortNabor KSCOgłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.
full

Nabór na stanowisko Inspektora w Sekcji ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

2018-06-15 21:14:04  TOMASZ KLINKOSZ
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-06-15 21:16:27  TOMASZ KLINKOSZ

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-left:7.1pt;"> <strong>Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej</strong><strong>.</strong></p> ' na '<p align="center" style="margin-left:7.35pt;"> <strong>KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ </strong></p> <p align="center" style="margin-left:7.35pt;"> <strong>W KOŚCIERZYNIE</strong></p> <p align="center" style="margin-left:7.35pt;"> &nbsp;</p> <p align="center" style="margin-left:7.35pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:7.35pt;"> <strong>KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</strong></p> <p style="margin-left:7.35pt;"> Poszukuje kandydata na stanowisko: gł&oacute;wny księgowy w Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Finansowych</p> <p style="margin-left:7.35pt;"> <strong>W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia os&oacute;b niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepis&oacute;w o rehabilitacji zawodowej &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i społecznej oraz zatrudnianiu os&oacute;b niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% </strong></p> <p style="margin-left:7.1pt;"> <strong>Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej</strong><strong>.</strong></p> <p style="margin-left:7.1pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:7.35pt;"> <strong>WYMIAR ETATU : 1</strong></p> <p style="margin-left:7.35pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:7.35pt;"> <strong>LICZBA STANOWISK PRACY: 1</strong></p> <p style="margin-left:7.35pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:7.35pt;"> <strong>ADRES URZĘDU</strong></p> <p style="margin-left:7.35pt;"> Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie</p> <p style="margin-left:7.35pt;"> ul. Traugutta 6</p> <p style="margin-left:7.35pt;"> 83-400 Kościerzyna</p> <p style="margin-left:7.35pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:7.35pt;"> <strong>MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY </strong></p> <p style="margin-left:7.35pt;"> Kościerzyna</p> <p style="margin-left:7.35pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:7.35pt;"> <strong>WARUNKI PRACY:</strong></p> <p style="margin-left:7.35pt;"> <strong>Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań</strong></p> <p style="margin-left:7.35pt;"> Praca w środowisku biurowym, gł&oacute;wnie w siedzibie urzęduw godzinach 7.30-15.30. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu</p> <p style="margin-left:7.35pt;"> <strong>Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy</strong></p> <p style="margin-left:7.35pt;"> Budynek Komendy nie jest przystosowany dla os&oacute;b niepełnosprawnych, brak zainstalowanej windy i podjazd&oacute;w oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla os&oacute;b niepełnosprawnych.</p> <p style="margin-left:7.35pt;"> Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, skaner, fax, niszczarka.</p> <p style="margin-left:7.35pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:7.35pt;"> <strong>ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY</strong>:</p> <ul> <li> sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;</li> <li> prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;</li> <li> prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami;</li> <li> analizowanie wykorzystania środk&oacute;w przydzielonych z budżetu, środk&oacute;w pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;</li> <li> prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokument&oacute;w oraz operacji gospodarczych);</li> <li> nadz&oacute;r nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej.</li> </ul> <p style="margin-left:43.35pt;"> &nbsp;</p> <p> <strong>WYMAGANIA NIEZBĘDNE</strong></p> <ul> <li> Wykształcenie:na stanowisku Gł&oacute;wnego Księgowego może być zatrudniona osoba, kt&oacute;ra spełnia jeden z poniższych warunk&oacute;w: 1) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, 2) ukończyła średnią lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, 3) jest wpisana do rejestru biegłych rewident&oacute;w na podstawie odrębnych przepis&oacute;w, 4) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepis&oacute;w.</li> <li> Bardzo dobra znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finans&oacute;w publicznych oraz akt&oacute;w wykonawczych,</li> <li> Znajomość w zakresie zagadnień finansowo-płacowych ustaw: o Państwowej Straży Pożarnej, o ochronie przeciwpożarowej, służbie cywilnej, Kodeks pracy, o podatku dochodowym od os&oacute;b fizycznych, o ubezpieczeniu społecznym, o ubezpieczeniu zdrowotnym oraz akt&oacute;w wykonawczych w tym zakresie,</li> <li> Umiejętności obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE oraz program&oacute;w finansowo-księgowych,</li> <li> Posiadanie obywatelstwa polskiego,</li> <li> Korzystanie z pełni praw publicznych,</li> <li> Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.</li> </ul> <p> <strong>WYMAGANIA DODATKOWE</strong></p> <ul> <li> doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku gł&oacute;wnego księgowego w jednostce budżetowej lub długoletnią praktykę w księgowości budżetowej,</li> <li> komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,</li> <li> umiejętność organizacji pracy, umiejętność analitycznego myślenia,</li> <li> odporność na stres,</li> <li> systematyczność i dokładność,</li> <li> dyspozycyjność.</li> </ul> <p> <strong>WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:</strong></p> <ul> <li> życiorys i list motywacyjny,</li> <li> oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel&oacute;w rekrutacji,</li> <li> oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,</li> <li> oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,</li> <li> kopie dokument&oacute;w potwierdzających wykształcenie,</li> <li> kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left:7.35pt;"> <strong>KOPIE INNYCH DOKUMENT&Oacute;W I OŚWIADCZENIA:</strong></p> <ul> <li> kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność &ndash; w przypadku kandydat&oacute;w, kt&oacute;rzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydat&oacute;w,</li> <li> kopie dokument&oacute;w potwierdzających dodatkowe uprawnienia,</li> <li> kopie świadectw pracy,</li> <li> kopie zaświadczeń, certyfikat&oacute;w o ukończonych kursach, szkoleniach,</li> <li> rekomendacje lub opinie z miejsc pracy.</li> </ul> <p> <strong>DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA</strong></p> <p> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 og&oacute;lnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:</p> <ol> <li> Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie (83-400 Kościerzyna, ul. Traugutta 6, tel. 58&nbsp;686 33 68, fax. 58 686 41 97, e-mail: <a href="mailto:sekretariat.koscierzyna@straz.gda.pl">sekretariat.koscierzyna@straz.gda.pl</a>).</li> <li> W Komendzie Wojew&oacute;dzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80-251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58&nbsp;347 78 00, fax. 58&nbsp;347 78 33, mail: iod@straz.gda.pl).</li> <li> Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust<br /> 1 lit c, d i e RODO &ndash; w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.</li> <li> Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, os&oacute;b poszkodowanych, właścicieli lub zarządc&oacute;w obiekt&oacute;w, wobec kt&oacute;rych prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.</li> <li> Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepis&oacute;w odrębnych ustaw.</li> <li> Dane podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;z ustawy.</li> <li> Przysługuje Pani/Panu prawo do: <ol> <li> żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,</li> <li> wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt&oacute;rym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa,. ul. Stawki 2, tel. 22&nbsp;531 03 00, fax. 22&nbsp;531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.</li> </ol> </li> <li> Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego<br /> lub organizacji międzynarodowej.</li> <li> Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;o kt&oacute;rym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.</li> </ol> <p> <strong>TERMIN SKŁADANIA DOKUMENT&Oacute;W:</strong>22.06.2018</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENT&Oacute;W:</strong></p> <p> Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</p> <p> ul. Traugutta 6</p> <p> 83-400 Kościerzyna</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>INNE INFORMACJE: </strong></p> <p> 1. Na kopercie proszę dopisać &bdquo;Oferta pracy na stanowisko gł&oacute;wnego księgowego &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;w Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Finansowych&rdquo;.</p> <p> 2. Nasz urząd jest pracodawcą r&oacute;wnych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z r&oacute;wną uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.</p> <p> 3. Dla dokument&oacute;w przesyłanych pocztą obowiązuje data wpływu oferty do tutejszej komendy, czyli do dnia 22 czerwca 2018 roku do godziny 15.30. Wymagana forma wysyłki - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.</p> <p> 4. Dokumenty kandydatek/kandydat&oacute;w, kt&oacute;re zostaną złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. &nbsp;</p> <p> 5. Brak jakiegokolwiek dokumentu i oświadczenia dyskwalifikuje kandydatki/kandydat&oacute;w &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;z udziału w kolejnych etapach postępowania kwalifikacyjnego.</p> <p> 6. Dokumenty złożone przez osoby niezakwalifikowane będą do odbioru w sekretariacie komendy w terminie do dnia 31 lipca 2018 roku, po tym terminie dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.</p> <p> 7. Wszystkie złożone dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;i czytelnie przez kandydatkę/kandydata, a w przypadku kopii dokument&oacute;w na każdej zapisanej stronie kandydatka/kandydat musi umieścić adnotację: &quot;Potwierdzam zgodność &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;z oryginałem&quot; - data i własnoręczny czytelny podpis kandydatki/kandydata.</p> <p> 8. Kandydatki/kandydaci proszeni są o podanie adres adresu e-mail. Informacja &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;o kompletności złożonej oferty oraz spełnianiu wymog&oacute;w formalnych i koniecznych zostanie każdej z kandydatek/każdemu z kandydat&oacute;w przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej.</p> <p> 9. Proponowane wynagrodzenie: 4000 zł brutto.</p> <p> 10. Weryfikacja spełnienia przez kandydat&oacute;w wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokument&oacute;w wymienionych w części &bdquo;dokumenty i oświadczenia niezbędne&rdquo;. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, kt&oacute;re zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Przekazanie dokument&oacute;w wymienionych w części &bdquo;dokumenty i oświadczenia dodatkowe&rdquo; nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełnienia wymagań dodatkowych przez kandydat&oacute;w.</p> <p> Proces naboru składa się z trzech etap&oacute;w:&nbsp;</p> <ul> <li> weryfikacji ofert pod kątem spełnienia wymog&oacute;w formalnych określonych &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;w ogłoszeniu,</li> <li> testu wiedzy,</li> <li> rozmowy kwalifikacyjnej.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W KOŚCIERZYNIE

 

 

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Poszukuje kandydata na stanowisko: główny księgowy w Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Finansowych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej                        i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

 

WYMIAR ETATU : 1

 

LICZBA STANOWISK PRACY: 1

 

ADRES URZĘDU

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

ul. Traugutta 6

83-400 Kościerzyna

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

Kościerzyna

 

WARUNKI PRACY:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w środowisku biurowym, głównie w siedzibie urzęduw godzinach 7.30-15.30. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Budynek Komendy nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, brak zainstalowanej windy i podjazdów oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, skaner, fax, niszczarka.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:

 • sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
 • prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 • analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
 • prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 • nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie:na stanowisku Głównego Księgowego może być zatrudniona osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków: 1) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, 2) ukończyła średnią lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, 3) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, 4) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • Bardzo dobra znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych,                        o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych,
 • Znajomość w zakresie zagadnień finansowo-płacowych ustaw: o Państwowej Straży Pożarnej, o ochronie przeciwpożarowej, służbie cywilnej, Kodeks pracy, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ubezpieczeniu społecznym, o ubezpieczeniu zdrowotnym oraz aktów wykonawczych w tym zakresie,
 • Umiejętności obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE oraz programów finansowo-księgowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku głównego księgowego w jednostce budżetowej lub długoletnią praktykę w księgowości budżetowej,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy, umiejętność analitycznego myślenia,
 • odporność na stres,
 • systematyczność i dokładność,
 • dyspozycyjność.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 

KOPIE INNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZENIA:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia,
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • rekomendacje lub opinie z miejsc pracy.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie (83-400 Kościerzyna, ul. Traugutta 6, tel. 58 686 33 68, fax. 58 686 41 97, e-mail: sekretariat.koscierzyna@straz.gda.pl).
 2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80-251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33, mail: iod@straz.gda.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust
  1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających               z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa,. ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
  lub organizacji międzynarodowej.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,           o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:22.06.2018

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

ul. Traugutta 6

83-400 Kościerzyna

 

 

INNE INFORMACJE:

1. Na kopercie proszę dopisać „Oferta pracy na stanowisko głównego księgowego                              w Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Finansowych”.

2. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

3. Dla dokumentów przesyłanych pocztą obowiązuje data wpływu oferty do tutejszej komendy, czyli do dnia 22 czerwca 2018 roku do godziny 15.30. Wymagana forma wysyłki - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

4. Dokumenty kandydatek/kandydatów, które zostaną złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.  

5. Brak jakiegokolwiek dokumentu i oświadczenia dyskwalifikuje kandydatki/kandydatów                  z udziału w kolejnych etapach postępowania kwalifikacyjnego.

6. Dokumenty złożone przez osoby niezakwalifikowane będą do odbioru w sekretariacie komendy w terminie do dnia 31 lipca 2018 roku, po tym terminie dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

7. Wszystkie złożone dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie                      i czytelnie przez kandydatkę/kandydata, a w przypadku kopii dokumentów na każdej zapisanej stronie kandydatka/kandydat musi umieścić adnotację: "Potwierdzam zgodność                 z oryginałem" - data i własnoręczny czytelny podpis kandydatki/kandydata.

8. Kandydatki/kandydaci proszeni są o podanie adres adresu e-mail. Informacja                                 o kompletności złożonej oferty oraz spełnianiu wymogów formalnych i koniecznych zostanie każdej z kandydatek/każdemu z kandydatów przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9. Proponowane wynagrodzenie: 4000 zł brutto.

10. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.                W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Przekazanie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełnienia wymagań dodatkowych przez kandydatów.

Proces naboru składa się z trzech etapów: 

 • weryfikacji ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych                         w ogłoszeniu,
 • testu wiedzy,
 • rozmowy kwalifikacyjnej.
2018-07-01 18:03:05  TOMASZ KLINKOSZ

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center" style="margin-left:7.35pt;"> <strong>KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ </strong></p> <p align="center" style="margin-left:7.35pt;"> <strong>W KOŚCIERZYNIE</strong></p> <p align="center" style="margin-left:7.35pt;"> &nbsp;</p> <p align="center" style="margin-left:7.35pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:7.35pt;"> <strong>KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</strong></p> <p style="margin-left:7.35pt;"> Poszukuje kandydata na stanowisko: gł&oacute;wny księgowy w Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Finansowych</p> <p style="margin-left:7.35pt;"> <strong>W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia os&oacute;b niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepis&oacute;w o rehabilitacji zawodowej &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i społecznej oraz zatrudnianiu os&oacute;b niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% </strong></p> <p style="margin-left:7.1pt;"> <strong>Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej</strong><strong>.</strong></p> <p style="margin-left:7.1pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:7.35pt;"> <strong>WYMIAR ETATU : 1</strong></p> <p style="margin-left:7.35pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:7.35pt;"> <strong>LICZBA STANOWISK PRACY: 1</strong></p> <p style="margin-left:7.35pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:7.35pt;"> <strong>ADRES URZĘDU</strong></p> <p style="margin-left:7.35pt;"> Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie</p> <p style="margin-left:7.35pt;"> ul. Traugutta 6</p> <p style="margin-left:7.35pt;"> 83-400 Kościerzyna</p> <p style="margin-left:7.35pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:7.35pt;"> <strong>MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY </strong></p> <p style="margin-left:7.35pt;"> Kościerzyna</p> <p style="margin-left:7.35pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:7.35pt;"> <strong>WARUNKI PRACY:</strong></p> <p style="margin-left:7.35pt;"> <strong>Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań</strong></p> <p style="margin-left:7.35pt;"> Praca w środowisku biurowym, gł&oacute;wnie w siedzibie urzęduw godzinach 7.30-15.30. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu</p> <p style="margin-left:7.35pt;"> <strong>Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy</strong></p> <p style="margin-left:7.35pt;"> Budynek Komendy nie jest przystosowany dla os&oacute;b niepełnosprawnych, brak zainstalowanej windy i podjazd&oacute;w oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla os&oacute;b niepełnosprawnych.</p> <p style="margin-left:7.35pt;"> Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, skaner, fax, niszczarka.</p> <p style="margin-left:7.35pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:7.35pt;"> <strong>ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY</strong>:</p> <ul> <li> sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;</li> <li> prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;</li> <li> prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami;</li> <li> analizowanie wykorzystania środk&oacute;w przydzielonych z budżetu, środk&oacute;w pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;</li> <li> prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokument&oacute;w oraz operacji gospodarczych);</li> <li> nadz&oacute;r nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej.</li> </ul> <p style="margin-left:43.35pt;"> &nbsp;</p> <p> <strong>WYMAGANIA NIEZBĘDNE</strong></p> <ul> <li> Wykształcenie:na stanowisku Gł&oacute;wnego Księgowego może być zatrudniona osoba, kt&oacute;ra spełnia jeden z poniższych warunk&oacute;w: 1) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, 2) ukończyła średnią lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, 3) jest wpisana do rejestru biegłych rewident&oacute;w na podstawie odrębnych przepis&oacute;w, 4) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepis&oacute;w.</li> <li> Bardzo dobra znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finans&oacute;w publicznych oraz akt&oacute;w wykonawczych,</li> <li> Znajomość w zakresie zagadnień finansowo-płacowych ustaw: o Państwowej Straży Pożarnej, o ochronie przeciwpożarowej, służbie cywilnej, Kodeks pracy, o podatku dochodowym od os&oacute;b fizycznych, o ubezpieczeniu społecznym, o ubezpieczeniu zdrowotnym oraz akt&oacute;w wykonawczych w tym zakresie,</li> <li> Umiejętności obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE oraz program&oacute;w finansowo-księgowych,</li> <li> Posiadanie obywatelstwa polskiego,</li> <li> Korzystanie z pełni praw publicznych,</li> <li> Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.</li> </ul> <p> <strong>WYMAGANIA DODATKOWE</strong></p> <ul> <li> doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku gł&oacute;wnego księgowego w jednostce budżetowej lub długoletnią praktykę w księgowości budżetowej,</li> <li> komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,</li> <li> umiejętność organizacji pracy, umiejętność analitycznego myślenia,</li> <li> odporność na stres,</li> <li> systematyczność i dokładność,</li> <li> dyspozycyjność.</li> </ul> <p> <strong>WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:</strong></p> <ul> <li> życiorys i list motywacyjny,</li> <li> oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel&oacute;w rekrutacji,</li> <li> oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,</li> <li> oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,</li> <li> kopie dokument&oacute;w potwierdzających wykształcenie,</li> <li> kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left:7.35pt;"> <strong>KOPIE INNYCH DOKUMENT&Oacute;W I OŚWIADCZENIA:</strong></p> <ul> <li> kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność &ndash; w przypadku kandydat&oacute;w, kt&oacute;rzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydat&oacute;w,</li> <li> kopie dokument&oacute;w potwierdzających dodatkowe uprawnienia,</li> <li> kopie świadectw pracy,</li> <li> kopie zaświadczeń, certyfikat&oacute;w o ukończonych kursach, szkoleniach,</li> <li> rekomendacje lub opinie z miejsc pracy.</li> </ul> <p> <strong>DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA</strong></p> <p> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 og&oacute;lnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:</p> <ol> <li> Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie (83-400 Kościerzyna, ul. Traugutta 6, tel. 58&nbsp;686 33 68, fax. 58 686 41 97, e-mail: <a href="mailto:sekretariat.koscierzyna@straz.gda.pl">sekretariat.koscierzyna@straz.gda.pl</a>).</li> <li> W Komendzie Wojew&oacute;dzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80-251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58&nbsp;347 78 00, fax. 58&nbsp;347 78 33, mail: iod@straz.gda.pl).</li> <li> Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust<br /> 1 lit c, d i e RODO &ndash; w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.</li> <li> Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, os&oacute;b poszkodowanych, właścicieli lub zarządc&oacute;w obiekt&oacute;w, wobec kt&oacute;rych prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.</li> <li> Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepis&oacute;w odrębnych ustaw.</li> <li> Dane podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;z ustawy.</li> <li> Przysługuje Pani/Panu prawo do: <ol> <li> żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,</li> <li> wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt&oacute;rym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa,. ul. Stawki 2, tel. 22&nbsp;531 03 00, fax. 22&nbsp;531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.</li> </ol> </li> <li> Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego<br /> lub organizacji międzynarodowej.</li> <li> Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;o kt&oacute;rym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.</li> </ol> <p> <strong>TERMIN SKŁADANIA DOKUMENT&Oacute;W:</strong>22.06.2018</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENT&Oacute;W:</strong></p> <p> Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</p> <p> ul. Traugutta 6</p> <p> 83-400 Kościerzyna</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>INNE INFORMACJE: </strong></p> <p> 1. Na kopercie proszę dopisać &bdquo;Oferta pracy na stanowisko gł&oacute;wnego księgowego &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;w Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Finansowych&rdquo;.</p> <p> 2. Nasz urząd jest pracodawcą r&oacute;wnych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z r&oacute;wną uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.</p> <p> 3. Dla dokument&oacute;w przesyłanych pocztą obowiązuje data wpływu oferty do tutejszej komendy, czyli do dnia 22 czerwca 2018 roku do godziny 15.30. Wymagana forma wysyłki - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.</p> <p> 4. Dokumenty kandydatek/kandydat&oacute;w, kt&oacute;re zostaną złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. &nbsp;</p> <p> 5. Brak jakiegokolwiek dokumentu i oświadczenia dyskwalifikuje kandydatki/kandydat&oacute;w &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;z udziału w kolejnych etapach postępowania kwalifikacyjnego.</p> <p> 6. Dokumenty złożone przez osoby niezakwalifikowane będą do odbioru w sekretariacie komendy w terminie do dnia 31 lipca 2018 roku, po tym terminie dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.</p> <p> 7. Wszystkie złożone dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;i czytelnie przez kandydatkę/kandydata, a w przypadku kopii dokument&oacute;w na każdej zapisanej stronie kandydatka/kandydat musi umieścić adnotację: &quot;Potwierdzam zgodność &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;z oryginałem&quot; - data i własnoręczny czytelny podpis kandydatki/kandydata.</p> <p> 8. Kandydatki/kandydaci proszeni są o podanie adres adresu e-mail. Informacja &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;o kompletności złożonej oferty oraz spełnianiu wymog&oacute;w formalnych i koniecznych zostanie każdej z kandydatek/każdemu z kandydat&oacute;w przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej.</p> <p> 9. Proponowane wynagrodzenie: 4000 zł brutto.</p> <p> 10. Weryfikacja spełnienia przez kandydat&oacute;w wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokument&oacute;w wymienionych w części &bdquo;dokumenty i oświadczenia niezbędne&rdquo;. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, kt&oacute;re zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Przekazanie dokument&oacute;w wymienionych w części &bdquo;dokumenty i oświadczenia dodatkowe&rdquo; nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełnienia wymagań dodatkowych przez kandydat&oacute;w.</p> <p> Proces naboru składa się z trzech etap&oacute;w:&nbsp;</p> <ul> <li> weryfikacji ofert pod kątem spełnienia wymog&oacute;w formalnych określonych &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;w ogłoszeniu,</li> <li> testu wiedzy,</li> <li> rozmowy kwalifikacyjnej.</li> </ul> ' na '<p style="margin-left:7.35pt;"> Wynik naboru w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W KOŚCIERZYNIE

 

 

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Poszukuje kandydata na stanowisko: główny księgowy w Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Finansowych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej                        i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

 

WYMIAR ETATU : 1

 

LICZBA STANOWISK PRACY: 1

 

ADRES URZĘDU

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

ul. Traugutta 6

83-400 Kościerzyna

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

Kościerzyna

 

WARUNKI PRACY:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w środowisku biurowym, głównie w siedzibie urzęduw godzinach 7.30-15.30. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Budynek Komendy nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, brak zainstalowanej windy i podjazdów oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, skaner, fax, niszczarka.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:

 • sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
 • prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 • analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
 • prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 • nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie:na stanowisku Głównego Księgowego może być zatrudniona osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków: 1) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, 2) ukończyła średnią lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, 3) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, 4) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • Bardzo dobra znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych,                        o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych,
 • Znajomość w zakresie zagadnień finansowo-płacowych ustaw: o Państwowej Straży Pożarnej, o ochronie przeciwpożarowej, służbie cywilnej, Kodeks pracy, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ubezpieczeniu społecznym, o ubezpieczeniu zdrowotnym oraz aktów wykonawczych w tym zakresie,
 • Umiejętności obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE oraz programów finansowo-księgowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku głównego księgowego w jednostce budżetowej lub długoletnią praktykę w księgowości budżetowej,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy, umiejętność analitycznego myślenia,
 • odporność na stres,
 • systematyczność i dokładność,
 • dyspozycyjność.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 

KOPIE INNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZENIA:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia,
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • rekomendacje lub opinie z miejsc pracy.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie (83-400 Kościerzyna, ul. Traugutta 6, tel. 58 686 33 68, fax. 58 686 41 97, e-mail: sekretariat.koscierzyna@straz.gda.pl).
 2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80-251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33, mail: iod@straz.gda.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust
  1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających               z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa,. ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
  lub organizacji międzynarodowej.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,           o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:22.06.2018

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

ul. Traugutta 6

83-400 Kościerzyna

 

 

INNE INFORMACJE:

1. Na kopercie proszę dopisać „Oferta pracy na stanowisko głównego księgowego                              w Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Finansowych”.

2. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

3. Dla dokumentów przesyłanych pocztą obowiązuje data wpływu oferty do tutejszej komendy, czyli do dnia 22 czerwca 2018 roku do godziny 15.30. Wymagana forma wysyłki - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

4. Dokumenty kandydatek/kandydatów, które zostaną złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.  

5. Brak jakiegokolwiek dokumentu i oświadczenia dyskwalifikuje kandydatki/kandydatów                  z udziału w kolejnych etapach postępowania kwalifikacyjnego.

6. Dokumenty złożone przez osoby niezakwalifikowane będą do odbioru w sekretariacie komendy w terminie do dnia 31 lipca 2018 roku, po tym terminie dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

7. Wszystkie złożone dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie                      i czytelnie przez kandydatkę/kandydata, a w przypadku kopii dokumentów na każdej zapisanej stronie kandydatka/kandydat musi umieścić adnotację: "Potwierdzam zgodność                 z oryginałem" - data i własnoręczny czytelny podpis kandydatki/kandydata.

8. Kandydatki/kandydaci proszeni są o podanie adres adresu e-mail. Informacja                                 o kompletności złożonej oferty oraz spełnianiu wymogów formalnych i koniecznych zostanie każdej z kandydatek/każdemu z kandydatów przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9. Proponowane wynagrodzenie: 4000 zł brutto.

10. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.                W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Przekazanie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełnienia wymagań dodatkowych przez kandydatów.

Proces naboru składa się z trzech etapów: 

 • weryfikacji ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych                         w ogłoszeniu,
 • testu wiedzy,
 • rozmowy kwalifikacyjnej.

Wynik naboru w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

2018-07-01 18:03:05  TOMASZ KLINKOSZ

Załączono plik 405665

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1565389
user_idpuste527867
fobject_idpuste405665
resource_idpuste264
modelpusteArticle
foreign_idpuste126929
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się