DRUKUJ
2014-12-29

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski można składać w Sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

 

Komendant Powiatowy PSP w Kościerzynie lub upoważniony przez Niego Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kościerzynie przyjmuje ineresantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań - raz w tygodniu w poniedziałki w godzinach 15.00 - 16.00.

 


Skargi i wnioski można składać osobiście jak również listownie przesyłając na adres:
 
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Kościerzynie
ul. Traugutta 6
83-400 Kościerzyna
 
lub też wysyłając drogą elektroniczną na adres: sekretariat.koscierzyna@straz.gda.pl

 
 
 
Tryb rozpatrywania
 
  • Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. - Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
  • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
    Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
  • Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku.

 
 
UWAGA: Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu
                 wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 kpa).